Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 001 : Nương tựa lẫn nhau
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 002 : Đại Họa Lâm Đầu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 003 : Rời Khỏi Dương Châu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 004 : Rời Khỏi Dương Châu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 005 : Sấm Động Giữa Trời Hoang
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 006 : Cửu Huyền Đại Pháp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 007 : Hòa Thị Chi Bích
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 008 : Thống Bất Dục Sinh( 1)
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 009 : Tiếp Tục Lên Đường
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 010 : Phấn Đấu Quên Mình
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 011 : Truy Binh Đuổi Tới
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 012 : Lão Yêu Cự Hoạt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 013 : Nghi Kỵ Lẫn Nhau
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 014 : Vô Ý Cứu Người
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 015 : Phát tài đại kế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 016 : Đông Minh Phu Nhân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 017 : Lợi Kỷ Lợi Nhân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 018 : Cá Nằm Trong Lưới
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 019 : Hồng Phấn Bang Chủ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 020 : Hé Mở Bí Mật
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 021 : Sổ Sách Cơ Mật
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 022 : Độc Như Xà Hiết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 023 : Trá Tử Thoát Thân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 024 : Sinh Linh Đồ Thán
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 025 : Âm Mưu Ngụy Kế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 026 : Mỹ Nữ Đổ Ước
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 027 : Trúng Kế Bị Bắt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 028 : Một Vụ Giao Dịch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 029 : Tuyệt Địa Đào Sinh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 030 : Phiếu Đỗ Hợp Nhất (Đánh Bạc và Chơi Gái)
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 031 : Đỗ Trường Phong Vân.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 032 : Đông Minh Công Chúa.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 033 : Vi Hồ Hoả Chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 034 : Chí Cao Hơn Trời
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 035 : Bên Giếng Ngộ Đạo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 036 : Tuệ Tinh Bắc Lai
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 037 : Kỳ Nữ Thanh Tuyền
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 038 : Vũ Văn Vô Địch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 039 : Gặp Lại Tố Tố
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 040 : Chạy Nạn Học Nghệ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 041 : Cá Chậu Chim Lồng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 042 : Chân Thành Hợp Tác
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 043 : Lấy Oán Báo Đức
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 044 : Dạ Viếng Thanh Lâu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 045 : Đại Hoạ Tới Nơi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 046 : Lối Thoát Nhỏ Hẹp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 047 : Đại Ẩn Vu Thị
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 048 : Ảnh Tử Thích Khách
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 049 : Du Long Hoán Phượng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 050 : Nợ Tình Vướng Mắc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 051 : Tranh Giành Sổ Sách
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 052 : Khắc Địch Trên Đồng Tuyết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 053 : Mới Gặp Như Quen
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 054 : Bắt Tay Giảng Hòa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 055 : Vũ Văn Thành Đô
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 056 : Mạt Lộ Hoàng Triều
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 057 : Lưỡng Phiệt Tương Tranh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 058 : Bồ Sơn Công Lệnh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 059 : Mèo Già Cháy Râu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 060 : Tùy Đế Dương Quảng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 061 : Sự Cơ Bất Mật
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 062 : Hôn Quân Mạt Lộ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 063 : Sát Xuất Hoàng Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 064 : Phụ Tử Trùng Phùng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 065 : Phóng Tay Làm Lớn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 067 : Biểu Bạch Tâm Tích
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 069 : Hình Thành Vây Cánh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 071 : Diêm thuyền kinh biến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 072 : Trúc lâm đại hội
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 073 : Oan gia ngõ hẹp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 074 : Lấy đồ trong túi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 075 : Mỹ nữ động tình
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 076 : Tử Cảnh Đào Sinh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 077 : Diệu Kế Thoát Thân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 078 : Tỷ Đệ Tình Thâm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 079 : Ám Sát Trên Phố
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 080 : Thâm Nhập Hổ Huyệt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 081 : Đại náo Thanh Lâu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 082 : Binh hành hiểm trá
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 083 : Kế hoạch chu đáo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 084 : Cá nằm trong lưới
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 086 : Địa đao Tống Trí
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 087 : Trường Giang Da Thoại
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 088 : Yêu hận khó phân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 089 : Chiếc Thuyền Thần Bí
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 090 : Diệu kế phá địch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 091 : Tỉnh nguyệt đắc chủ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 092 : Yêu nữ thánh nữ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 093 : Nàng tên Loan Loan
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 094 : Thiên lý cứu mỹ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 095 : Âm quý diễm mỵ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 096 : Hoang thôn kỳ ngộ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 097 : Nhờ họa đắc phúc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 098 : Phi mã mục trường
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 099 : Trù phòng tranh hùng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 100 : Mỹ nhân Như Ngọc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 101 : Hậu Sơn Kỳ Phùng.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 102 : Oan gia ngõ hẹp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 103 : Số một huyền bí.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 104 : Ân oán hai đời
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 105 : Cảm kích chân thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 106 : Kho tàng dưới đất
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 107 : Chia nhau hành động
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 108 : Thử nghiệm thần công
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 109 : Người gian ta trá
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 110 : Đại hiển thần thông
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 111 :
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 112 : GIỌT LỆ ĐẦU TIÊN
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 113 : XUÔI TAY VỀ TRỜI
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 114 : KHÊ BIÊN ĐẠ THOẠI
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 115 : Oan Gia Ngỏ Hẹp
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 116 : Kỳ Chiêu Khắc Địch
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 117 : Trọng Thưởng Chi Hạ
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 118 : Thần Dũng Quá Quan
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 119 : Nội Ngoại Giao Kích
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 120 : Yêu Nữ Ra Oai
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 121 : Trục Trung Vô Tướng
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 122 : Tử Thủ Cô Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 123 : Lần Đầu Bại Trận
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 124 : Liên Thủ Khu Độc
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 125 : Lộ Kiến Bất Bình
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 126 : Mười Ngày Trong Núi
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 127 : Huyết Chiến Tương Dương
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 128 : Đầm Hoang Ngộ Đạo
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 129 : Xảo Ngộ Lý Mật
Đại Đường Song Long Truyện - Hối 130 : Ngồi Luận Đại Thế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 131 : Theo Thuyền Ngược Bắc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 132 : Thiết Lặc Phi Ưng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 133 : Đông Tây Đột Quyết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 134 : Trận Chiến Cách Bàn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 135 : Khổ Đấu Trên Núi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 136 : Xảo Ngộ Tuyệt Sắc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 137 : Đến Yển Sư Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 138 : Diệu Kế Thoát Thân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 139 : Bày Mưu Tính Kế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 140 : Cố Đô Ngàn Năm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 141 :
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 142 : Chuyện Cũ Như Mây
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 143 : Ai Là Minh Quân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 144 : Đạo Làm Quân Chủ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 145 : Nhàn Tình Đông Đô
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 146 : Minh Thâu Ám Đoạt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 147 : Sách Lượt Tâm Lý
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 148 : Cứu Nhân Như Cứu Hỏa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 149 : Thiền Tự Tàng Bảo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 150 : Trường Bạch Vương Bạc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 151 : Quyết chẳng hối hận
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 152 : Thanh lâu khẩu chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 153 : Nguyên hình bại lộ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 154 : Ma công cái thế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 155 : Tịnh Niệm Thiền Viện
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 156 : Phương ngoại cao nhân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 157 : Thiên cổ dị bảo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 158 : Cải huyệt hoán mạch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 159 : Khí thế hung hăng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 160 : Bốn mặt thọ địch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 161 : Trong lúc nguy nan
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 162 : Võ hầu tái thế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 163 : Phệ Phong trượng pháp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 164 : Cửu biệt trùng phùng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 165 : Kẻ địch rình rập
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 166 : Công tử đa tình
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 167 : Từ trên nhảy xuống
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 168 : Tìm sống trong chết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 169 : Lạc thần bên sông
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 170 : Đại địch lâm đầu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 171 : NHIÊM KHÁCH ĐÔNG LAI.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 172 : Yên Vũ Mông Mông
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 173 : Ái hận tình thù
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 174 : Tình hình nguy ngập.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 175 : Ân đền oán trả.
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 176 : Thâm nhập hổ huyệt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 177 : Lần theo dấu vết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 178 :
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 179 : Nghĩa bạc vân thiên
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 180 : Trên Thiên Tân Kiều
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 181 : Cục trung hữu cục
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 182 : Thiên La Địa Võng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 183 : Ba Người Đồng Lòng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 184 : Phong Hổ Long Vân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 185 : Quan Hệ Rạn Nứt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 186 : Trái Tim Mỹ Nữ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 187 : Ngự đạo chi chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 188 : Dư âm chưa dứt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 189 : Không nỡ lìa xa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 190 : Tham sống sợ chết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 191 : Sự việc định sẵn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 192 : Mãnh Tướng Như Mây
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 193 : Đổng Gia Tửu Lâu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 194 : Danh Lâu Phong Vân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 195 :
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 195 : Nhất Quyền Dương Uy
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 196 : Ngụy Dị Đa Biến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 197 : Tuyệt Thế Danh Kỹ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 198 : Giảng Đạo Trên Cầu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 199 : Tương Kế Tựu Kế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 200 : Bá Đao Nhạc Sơn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 201 : HỘI SƯ TRUNG NGUYÊN
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 202 : THỌ YẾN VINH PHỦ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 203 : TIÊN ĐẠO TRANH HÙNG
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 204 : NGŨ KINH TỨ TOÀ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 205 : KHÔNG THỂ LIỆU TRƯỚC
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 206 : CỜ SAI MỘT NƯỚC
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 207 : HOẠ HẠI SINH ÁN ĐỨC
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 208 : QUÂN TÌNH ĐỆ NHẤT
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 209 : DOANH TRUNG HỌC PHÁP
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 210 : ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 211 : Tiền hậu hiệp kích
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 212 : Bại như núi đổ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 213 : Đại phong thân tộc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 214 : Sẵn sàng đại chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 215 : Nhẫn nhịn trả giá
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 216 : Rơi vào hiểm cảnh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 217 : Tắm Máu Đô Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 218 : Tiếp Thu Chiến Quả
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 219 : Ân oán tình cừu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 220 : Sự việc bất ngờ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 221 : Trao đổi con tin
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 222 : Giao Dịch Không Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 223 : Quá Hải Thần Tiên
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 224 : Lại Bắt Huyền Ứng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 225 : Bám Mãi Không Rời
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 226 : Hào Tình Cái Thế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 227 : Huyết Chiến Thành Quan
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 228 : Nhiệm Vụ Nặng Nề
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 229 : Chiến Tất Công Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 230 : Đàm Tiếu Dụng Binh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 231 : Trò Chơi Chiến Tranh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 232 : Kỳ Binh Chế Thắng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 233 : Khác Biệt Thân Sơ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 234 : Chiêu Binh Mãi Mã
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 235 : Người Gian Ta Trá
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 236 : Biệt Hữu Động Thiên
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 237 : Cùng Hung Cực Ác
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 238 : Tà Đế Âm Hậu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 239 : Mỹ Nhân Đồng Hành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 240 : Cơ Duyên Tấu Xảo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 241 : Kiếm Canh Đồng Lưu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 242 : Thời Vận Luân Chuyển
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 243 : Vừa Hay Gặp Dịp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 244 : Tạo Hóa Trêu Người
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 245 : Lấy Đồ Trong Túi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 246 : Một Nửa Mối Thù
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 247 : Kịch Chiến Sông Hồ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 248 : Lòng Đau Quặn Thắt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 249 : Khéo Thi Xảo Kế
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 250 : Trở Lại Dương Châu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 251 : Ý Đồ Xấu Xa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 252 : Phi Luân Đấu Hạm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 253 : Cố Nhân Tây Lai
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 254 : Bộ Bộ Kinh Tâm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 255 : Chân Tình Trong Mưa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 256 : Long Du Biến Địa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 257 : Dựng Chuyện Thị Phi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 258 : Thiên Tâm Liên Hoàn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 259 : Nhân Duyên Xảo Hợp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 260 : Kỳ Binh Ám Độ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 261 : Kỳ Kế Khắc Địch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 262 : Dọa Nạt Dụ Dỗ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 263 : Thừa Cơ Truy Kích
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 264 : Hoa Gián Tà Phái
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 265 : Trận Chiến Chương Thủy
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 266 : Điều Kiện Tha Mạng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 267 : Bí Mật Động Trời
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 268 : Chia Nhau Hành Sự
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 269 : Chính Tà Chi Chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 270 : Nhặt Lại Tính Mạng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 271 : Tứ Đại Thánh Tăng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 272 : Sạn Đạo Tranh Hùng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 273 : Giá Họa Đông Đô
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 274 : Không Thể Ngờ Trước
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 275 : Hồi Thiên Hữu Thuật
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 276 : Thành Đô đăng hội
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 277 : Giai Nhân Có Hẹn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 278 : Tình Thế Thiên Hạ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 279 : Mềm Mỏng Thỉnh Cầu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 280 : Ác Mộng Bắt Đầu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 281 : Cứu Nhân Như Cứu Hỏa
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 282 : Phá Thiên Bát Đạo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 283 : Nữ Lang Ba Tư
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 284 : Địch Bạn Nan Phân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 285 : Không Thể Không Đi
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 286 : Gặp Lại Người Ngọc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 287 : Tranh Giành Ấn Quyển
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 288 : Dị Biến Liên Miên
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 289 : Hươu Chết Tay Ai
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 290 : Bình Phân Xuất Sắc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 291 : LUẬN BÀN THIÊN HẠ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 292 : Độc Tôn Cổ Bảo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 293 : Nguyệt Dạ Thâm Đàm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 294 : Hoán Nhật Đại Pháp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 295 : Nộ hải quyết chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 296 : Cửu tự chân ngôn
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 297 : Âm mưu hải tặc
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 298 : Thí binh vận khí
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 299 : Cao nhân thần bí
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 300 : Thâm nhập hang hùm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 301 : Thiên Quân Tịch Ứng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 302 : Chấn động uy thanh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 303 : DU NGOẠN TAM HIỆP
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 304 : Hữu Duyên Tương Ngộ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 305 : Danh thích đao thạch
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 306 : Thông thiên mỗ mỗ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 307 : Nội hữu ẩn trung
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 308 : Tống Gia Sơn Thành
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 309 : Thiên Đao Tống Khuyết
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 310 : Lũ bại lũ chiến(Càng bại càng đánh)
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 311 : Hữu Ý Vô Ý
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 312 : Vĩ Nhĩ Chi Hậu
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 313 : Thử địa nhất biệt
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 314 :
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 315 : Nhân Như đổ phường
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 316 : Đổ Trường Phong Vân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 317 : Thập đổ cửu phiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 318 : Ác giả ác báo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 319 : Phụ tử tình thâm
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 320 : Nhất Tràng Hư Kinh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 321 : Tĩnh Trung Bát Pháp
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 322 : Biểu bạch tâm tích (Biểu lộ tâm tình)
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 323 : Kì biến đột sinh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 324 : Quan Kiện Đột Phá
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 325 : Hán Thuỷ chiến vân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 326 : Sát cơ ám tàng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 327 : Dĩ Chiến Dưỡng Chiến
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 328 : Phản khách vi chủ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 329 : Đột biến quá nhanh
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 330 : HUYẾT NHUỘM ĐẤT HOANG
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 331 : Mỹ Nữ Diêu Ưng
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 332 : KHINH CÔNG CÁI THẾ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 333 : Già Lâu La Vương
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 334 : Cường hàng bá đạo
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 335 : Tề Vương Nguyên Cát
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 336 : Đồng sinh cộng tử
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 66 : Đại Hiếu Thân Thủ
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 68 : Tống Thượng Môn Lai
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 70 : Trường Giang Nhị Quân
Đại Đường Song Long Truyện - Hồi 85 : Chuyển bại thành thắng