Lộc Đỉnh Ký - Hồi 001 : Chốn Phồn Hoa Bạo Khách Lần Vào
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 002 : Nghe Tiếng Khóc Cường Ðịch Mắc Mưu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 003 : Ba Hảo Hán Ðại Chiến Quan Binh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 004 : Vi Tiểu Bảo Dùng Mưu Khích Tướng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 005 : Có Bản Lãnh Mới Là Tay Hào Kiệt
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 006 : Ðồng Giác Quá Giang , Hỏa Tiển Xạ Tượng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 007 : Trong Tửu Quán Vi , Mao Bị Bắt
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 008 : Uồng Nhiều Thuốc Hải Công Hư Mắt
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 009 : Vi Tiểu Bảo Lừng Danh Ðánh Bạc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 010 : Hết Ðánh Bạc Lại Ðánh Ðô Vật
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 011 : Hải Lão Công Mưu Ðồ Ðánh Cắp Ngự Thư
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 012 : Vi Tiểu Bảo Dò La Hải Lão
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 013 : Tiểu Hào Kiệt Thám Thính Thư Phòng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 014 : Tiểu Huyền Tử Bại Lộ Hành Tung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 015 : Vua Khang Hy Quyết Chí Trị Quyền Thần
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 016 : Ðại Từ Ðại Bi Thiên Diệp Thủ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 017 : Tiểu Anh Hùng Cứu Giá Bắt Cường Thần
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 018 : Phủ Thiếu Bảo Ðiều Tra Kinh Phật
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 019 : Sách Ngạch Ðồ Bàn Cách Chia Tiền
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 020 : Sợ Lộ Tẩy Vi Tiểu Bảo Kinh Hồn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 021 : Người Trên Núi Ngũ Ðài Liên Quan Ðến Thái Hậu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 022 : Âm Mưu Kỳ Bí Chốn Hoàng Cung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 023 : Cuộc Ðấu Kinh Hồn Giữa Kẻ Mù Người Sáng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 024 : Vi Tiểu Bảo Trổ Tài Ứng Biến
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 025 : Khang Thân Vương Trao Tặng Thần Câu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 026 : Trong Nhà Lao Ngao Bái Vong Thân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 027 : Thanh Mộc Ðường Quần Hùng Tế Ðiện
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 028 : Hai Phe Quan Lý Tranh Hương Chủ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 029 : Vi Tiểu Bảo Chơi Khăm Ðại Hán
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 030 : Vi Tiểu Bảo Vào Thiên Ðịa Hội
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 031 : Vi Tiểu Bảo Nối Ngôi Hương Chủ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 032 : Trần Cận Nam Dặn Dò Kế Hoạch
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 033 : Trong Quán Trà Ðồng Hội Ðưa Tin
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 034 : Tiểu Hương Chủ Trá Hình Công Tử
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 035 : Xót Huynh Trưởng Nhị Hiệp Khóc Ròng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 036 : Bất Ðồng Chính Kiến Ðang Bạn Ra Thù
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 037 : Hồi Xuân Ðường Phát Sinh Ðại Bíến
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 038 : Tiền Lão Bản Bày Mưu Giấu Quận Chúa
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 039 : Vi Tiểu Bảo Lần Mò Huyệt Ðạo
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 040 : Tấm Dung Nhan Nguyệt Thẹn Hoa Nhường
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 041 : Ðiểm Ðầu Tóc Ðể Coi Bản Lãnh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 042 : Tề Nguyên Khải Trổ tài Thần Võ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 043 : Bình Tây Vương Hiệu Lịnh Nghiêm Minh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 044 : Trộm Kinh Rồi Bị Phỗng Tay Trên
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 045 : Vi Tiểu Bảo Giằng Co Quận Chúa
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 046 : Trong Hoàng Cung Xảy Biến Lúc Canh Khuya
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 047 : Tiểu Công Công Giỡn Cợt Giai Nhân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 048 : Vi Tiểu Bảo Ba Phen Gặp Nạn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 049 : Bốn Công Công Chết Vì Tham Bạc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 050 : Hoá Cốt Miên Chưởng Ðả Thương Tiểu Bảo
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 051 : Tiểu Hoàng Ðế Ðoán Việc Như Thần
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 052 : Chẳng Ðể Ai Mua Chuộc Lòng Người
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 053 : Quế Công Công Song Thủ Bão Giai Nhân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 054 : Nghe Trẻ Ba Hoa , Ông Già Ngơ Ngác
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 055 : Diệu Kế Bằng Ba Gia Cát Lượng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 056 : Phải Chăng Hai Vợ Chồng Nổi Cơn Ghen?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 057 : Kế Chưa Thành Lại Sinh Biến Cố
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 058 : Trăm Tội Ðổ Lên Ðầu Thái Giám
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 059 : Người Áo Xanh Thình Lình Xuất Hiện
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 060 : Thần Trảo Giết Người Không Dấu Vết
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 061 : Theo Ðức Vua Vào Cung Thái Hậu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 062 : Giết liễu yến Mau Chân Lánh Nạn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 063 : Cung Từ Ninh Xảy Cuộc Phong Ba
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 064 : Tiểu Công Công Thổ Lộ Chân Tình
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 065 : Vua Khang Hy Mở Cuộc Ðiều Tra
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 066 : Từ Thiên Xuyên Hộ Tống Hai Cô
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 067 : Bạch Ðiếm Bỗng Thành Ra Hắc Ðiếm
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 068 : Ðào Hồng Anh Hé Màn Bí Mật
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 069 : Pho Kinh Phật Có Gì Bí Ẩn?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 070 : Lửa Hờn Ghen Ðốt Cháy Tâm Can
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 071 : Ngô Lập Thân Thóa Mạ Nhất Chu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 072 : Những Chuyện Hãi Hùng Trong Quỷ Cốc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 073 : Trong Nhà Ma Gặp Lũ Hung Tàn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 074 : Trong Quỷ Ốc Quần Hùng Mất Tích
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 075 : Tưởng Ma Quỷ Hoá Ra Người Ðẹp
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 076 : Tam Thiếu Nhưng Bản Lãnh Cao Thâm
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 077 : Song Nhi Ðả Bại Bọn Lạt Ma
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 078 : Lũ Hung Tàn Náo Ðộng Thiền Môn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 079 : Chùa Thanh Lương Gặp Hồi Ðại Nạn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 080 : Chủ Bộc Lo Mưu Cứu Lão Hoàng Gia
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 081 : Ai Ai Cũng Vậy Hà Tất Phải Ði Tu?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 082 : Dời chùa Linh Cảnh gặp đầu đà
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 083 : Uỷ tôn giả chiếm đoạt chương kinh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 084 : Vì ăn phỉnh mắc mưu kẻ nít
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 085 : Tiểu cô nương đốc chiến quần hùng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 086 : Cùng người đẹp viếng đảo thần tiên
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 087 : Lục tiên sinh thử tài Vi Tiểu Bảo
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 088 : Học Khoa Ðẩu Văn kêu trời như bọng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 089 : Thần Long Giáo trừng trị nghịch đồ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 090 : Tiểu Bạch Long lên làm Bạch Long Sứ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 091 : Bạch Long Sứ chấp chưởng Ngũ Long Lệnh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 092 : Vợ chồng Giáo Chủ truyền võ công
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 093 : Vi Tiểu Bảo trở về Hoàng cung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 094 : Công nương đòi tỷ võ với Hoàng huynh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 095 : Bị đòn đau trả hận đánh Công nương
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 096 : Tiểu thái giám đả thương Công chúa
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 097 : Dùng Ngũ Long Lệnh hăm Thái Hậu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 098 : Quân trướng biến thành sòng bạc lớn
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 099 : Cờ gian bạc lận gieo "Mười tịt"
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 100 : Vi Tiểu Bảo phen này bị hố to
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 101 : Nhà sư mê gái bị đòn đau
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 102 : Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 103 : Vi Tiểu Bảo học đòi làm trưởng giả
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 104 : TIỂU SƯ THÚC CHỈ ĐIỂM TRỪNG QUANG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 105 : SƯ TRỪNG QUAN TRUYỀN THỤ PHÉP NIÊM HOA
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 106 : ĐẠI TỪ BI ĐIỂM HOÁ NGƯỜI NGANG NGƯỢC
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 107 : VÌ MỸ NHÂN RÈN LUYỆN VÕ CÔNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 108 : DƯƠNG DẬT CHI LÊN TIẾNG GIẢI VÂY
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 109 : NGẮM DƯƠNG LIỄU NHỚ NÀNG ÁO LỤC
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 110 : TRONG TIỂU MIẾU QUÂN TĂNG NGHỊ LUẬN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 111 : DÙNG MƯU CAO GIẢI CỨU LÃO HOÀNG GIA
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 112 : NGOÀI HIÊN VIỆN CHÚA TÔI TÂM SỰ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 113 : THAY LẠT MA BẢO VỆ PHỤ HOÀNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 114 : BẠCH Y NI THỐNG KHÓC TIÊN QUÂN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 115 : NI CÔ HAI DẠO LẺN VÀO CUNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 116 : BẠCH Y NI MỞ CUỘC ĐIỀU TRA
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 117 : NHỮNG ĐIỀU BÍ ÂN TỪ TỪ LÓ DẠNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 118 : MÊ NGƯỜI ĐẸP HẾT LÒNG HẦU HẠ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 119 : GIẾT ĐỊCH NHÂN CỨU NGUY SƯ THÁI
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 120 : TRÔNG NGƯỜI KHÔNG KHỎI TỦI THÂN HÈN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 121 : Tiểu Bảo già gan cứu mỹ nhân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 122 : Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 123 : Tiểu Bảo dùng mưu dối Lạt Ma
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 124 : Hòe thụ bình quần hùng tụ hội
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 125 : Quần hùng mở đại hội trừ gian
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 126 : Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 127 : Tiểu hoàng đế mở cuộc điều tra
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 128 : Hạ tình địch mấy phen thi kế
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 129 : Trong từ đường cử hành hôn lễ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 130 : Lũ man mọi đột kích quần hùng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 131 : Lũ man mọi đột kích quần hùng(tiếp theo)
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 132 : Đôi bạn lòng buồn bã chia tay
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 133 : Giả thái hậu bại lộ hành tung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 134 : Trịnh công tử kết án trần gia
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 135 : Quan tài còn đó người đâu mất
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 136 : Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 137 : Cuộc tứ hôn đưa đến Vân Nam
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 138 : Tứ hôn sứ mắc mưu công chúa
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 139 : Tiểu thái giám thành giả phò mã
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 140 : Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 141 : Bốn phe câu kết chia thiên hạ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 142 : VI TIểU BảO Dò LA ĐộNG TĩNH
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 143 : VàO VươNG PHủ ĐáNH TRáO KINH THư
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 144 : Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 145 : Công chúa diễn kịch rất thần tình
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 146 : A KHA HàNH THíCH NGÔ TAM QUế
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 147 : Mộc Kiếm Bình gieo vạ tổng binh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 148 : A Kha chẳng biết đi đâu mất
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 149 : Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 150 : Sờ mũi làm cho người phát sợ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 151 : Hào kiệt khôn qua ải má hồng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 152 : Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 153 : NGự TIềN THị Vệ Bị HàNH HUNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 154 : Lão hương nông bản lãnh kinh người
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 155 : TRONG SòNG BạC CHạM TRáN CừU NHÂN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 156 : Cao Tôn Giả phát chiêu kì quái
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 157 : Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 158 : Có lý đâu đường đột giai nhân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 159 : Ngô Lục Kỳ hát khúc trầm giang
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 160 : Song Nhi xuất hiện giữa phong ba
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 161 : Thần hành bách biến có một không hai
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 162 : Vi Tiểu Bảo tâu trình sứ mạng
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 163 : Núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 164 : Để phụ nhân xen vào quốc sự
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 165 : Tiểu Hoàng đế mưu lược cao thâm
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 166 : Cao tôn giả chết đi sống lại
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 167 : vi đô thống mở cuộc điều tra
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 168 : vì hiếu sắc sa vào cạm bẫy
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 169 : Dở thói nịnh thần khoe bài trung nghĩa
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 170 : song nhi giải cứu vi đô thống
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 171 : NúI LộC ĐỉNH CườNG NHÂN CHIếM ĐóNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 172 : NHữNG DIễN BIếN CựC Kỳ ĐộT NGộT
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 173 : THEO TÔ PHI á SANG NướC LA SáT
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 174 : VI TiểU BảO BàY MƯU THOáN Đế
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 175 : VƯƠNG CÔNG LA SáT CũNG HAI Bè
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 176 : Tam phiên dâng biểu thử lòng vua
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 177 : Miệng nói huyênh hoang khéo đặt bày
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 178 : Dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 179 : Triệu Lương Đống bày binh bố trận
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 180 : NGựA TốT VụNG NUÔI THàNH NGựA XấU
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 181 : Lại dẫn tình nhân vào tẩm điện.
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 182 : Thấy ngựa chết kẻ mừng người tủi
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 183 : Giết tư đồ lại gặp quan binh
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 184 : Phái Vương ốc gia nhập thiên địa hội
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 185 : Ngô Chí Vinh nịnh hót lầm đường
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 186 : Tiểu Bảo trùng hồi viện Lệ Xuân
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 187 : Mẹ ngủ say con dấu xiên y
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 188 : Trên đời được mấy anh hùng chặt tay?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 189 : Bịa chuyện hoang đường mong thoát chết
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 190 : TRONG Kỹ VIệN CùNG NHAU KếT NGHĩA
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 191 : TAM TIếU NHÂN DUYÊN CửU Mỹ Hồ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 192 : THIÊN Hạ ĐạI LOạN, QUầN THƯ HỗN CHIếN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 193 : MụC Võ QUÂN THượNG, ĐạI NGHịCH BấT ĐạO
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 194 : MUốN LàM NÊN Sự NGHIệP OAI HùNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 195 : DI HOA TIếP MộC, NHấT TIễN SONG ĐIÊU
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 196 : VI KHÂM SAI Từ BIệT MẫU THÂN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 197 : NGườI MANG BệNH HOạN Đó Là AI?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 198 : CHửI ĐịCH NHÂN NHIềU TRò QUáI Dị
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 199 : THấY THư GIả CũNG TIN Là THậT
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 200 : TRướC LINH SàNG ĐạI NHÂN ĐềN TộI
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 201 : Tìm địch nhân theo dõi hành tung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 202 : Quả xứng danh hào kiệt đương thời
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 203 : Quy Tân Thụ múa kiếm cắt bào
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 204 : Lộ cơ mưu tìm lời gạt gẫm
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 205 : Tiểu Hoàng đế chặt đầu phò mã
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 206 : Đọc bản tâu Long Nhan hớn hở
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 207 : Ba thích khách giết lầm gian tặc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 208 : Có bao giờ thầy lại giết trò?
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 209 : Hỏa siêu đấu trường để dấu đưa tin
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 210 : Cùng công chúa trốn khỏi hoàng cung
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 211 : Lại dụng kế rùa đen thoát xác
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 212 : Những bạn hữu đều người nghĩa khí
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 213 : Bọn thiếu niên khẩu thị tâm phi
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 214 : Bọn thuộc hạ quần công giáo chủ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 215 : Trên đảo thần long nhiều loài ác quỷ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 216 : Ngoài khơi thuyền lớn đuổi thuyền con
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 217 : Kẻ vong ân ám hại Trần Công
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 218 : Muốn giết người ngây ngô giả điếc
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 219 : Vung khoái đao tàn sát sáu mạng người
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 220 : Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 221 : NGHE HÔ HOáN TIểU BảO KINH HồN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 222 : THÔNG CậT ĐảO QUầN HàO ĐạI Đổ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 223 : HOạT QUốC BảO ĐI ĐÂU MấT BIếN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 224 : MắNG THI LANG Là ĐứA HáN GIAN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 225 : ĐáNH NGườI NGOạI QUốC
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 226 : MUốN ĐếN ĐàI LOAN, Hạ THUYếT Từ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 227 : ĐổI THÔNG CậT ĐảO THàNH ĐIếU NGƯ ĐảO
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 228 : CUộC ĐÔNG TIếN CủA QUÂN LA SáT
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 229 : TƯởNG HồN MA HóA RA NGƯờI SốNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 230 : THốNG LãNH BA QUÂN LàM ĐạI SOáI
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 231 : TướNG LA SáT XUA QUÂN TIếN ĐáNH
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 232 : BạC THUA CãI CốI PHảI ĂN ĐòN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 233 : Vi Tiểu Bảo NIệU Xạ LộC ĐỉNH SƠN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 234 : Hạ THàNH KHÔNG MấT MộT TÊN QUÂN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 235 : NịNH KHÔNG PHảI ĐườNG Bị QUở TRáCH
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 236 : TRAI LA SáT TOàN Là Đồ Bỏ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 237 : LầN ĐầU TIÊN NếM MóN TRUNG HOA
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 238 : CUộC ĐàM PHáN PHÂN CHIA CươNG GIớI
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 239 : TRIềU ĐìNH ĐạI Kế CHủ HòA BìNH
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 240 : PHÂN CƯƠNG GIớI TRUNG HOA THắNG LợI
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 241 : MAO THậP BáT CÔNG KHAI THóA Mạ
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 242 : PHùNG TíCH PHạM HĂM DÂNG CáO TRạNG
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 243 : GIậN LãO PHùNG LO MƯU TẩY OáN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 244 : NHữNG ÂM MƯU ĐáNH TRáO PHạM NHÂN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 245 : NGHE VUA PHáN TIểU BảO KINH HồN
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 246 : ĐấNG ANH QUÂN HIểU Rõ GIAN MƯU
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 247 : DựNG Cờ KHởI NGHĩA LàM HOàNG Đế
Lộc Đỉnh Ký - hồi 248 : XUốNG GIANG NAM ẩN TíCH MAI DANH
Lộc Đỉnh Ký - Phi Lộ 1 :
Lộc Đỉnh Ký - Phi Lộ 2 :
Lộc Đỉnh Ký - Phi Lộ 3 :