LONG THẦN - Hồi 01 : Hoàng Đế và Xi Vưu
LONG THẦN - Hồi 02 : Võ Tắc Thiên
LONG THẦN - Hồi 03 : Ma lực
LONG THẦN - Hồi 04 : Long Thần
LONG THẦN - Hồi 05 : Quần ma loạn vũ
LONG THẦN - Hồi 06 : Đại hào đổ
LONG THẦN - Hồi 07 : Hộ hoa sứ giả
LONG THẦN - Hồi 08 : Võ Tắc Thiên phục sinh
LONG THẦN - Hồi 09 : Viễn du Tây Tạng
LONG THẦN - Hồi 10 : Thông thế quán đỉnh đại pháp
LONG THẦN - Hồi 11 : Đại chiến