Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 01 : Tần Hoài mỹ nữ
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 02 : Thanh Y Tu La
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 03 : Phụng thoa họa trụ
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 04 : Trường Xuân tiên tử
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 05 : Vùng đất bí mật
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 06 : Cổ sát quái nhân
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 07 : Bát phương phong vũ
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 08 : Bách Kiếm Minh
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 09 : Trung Sơn chi ước
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 10 : Mặt thiện tâm tà
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 11 : Kiến văn di bảo
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 12 : Tứ đại ma tôn
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 13 : Thần châu trong bụng
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 14 : Tranh giành hộp gấm
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 15 : Thất Tuyệt vũ thư
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 16 : Kim Tôn Ngọc Dịch
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 17 : Truy Hồn ngọc lệnh
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 18 : Cửu Phượng lệnh chủ
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 19 : U cốc phong vân
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 20 : Mê hạng yêu phi
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 21 : Huyết Minh kinh biến
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 22 : Tu Thử tiểu thức
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 23 : Tình thâm tựa bể
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 24 : Tình thâm tựa bể
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 25 : Kịch Chiến Tam Bang
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 26 : Cửu Tử Bạch Ma
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 27 : Mật Đà Thần Châu
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 28 : Kế Hiểm Mưu Thâm
Linh Phong Địch Ảnh - Hồi 29 : Tình Mãn Nhân Gian