Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 01 : Bởi trêu gái thị vệ ăn đòn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 02 : Thương Gia Bảo Chạm Trán Kẻ Thù
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 03 : Quanh Ði Quẩn Lại Mười Mấy Chiêu
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 04 : Năm Cao Thủ Mưu Ðồ Bất Chính
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 05 : Trên Ðất Tuyết Ra Tay Nghĩa Hiệp
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 06 : Thủy Chung Thiếu Phụ Chẳng Quay Ðầu
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 07 : Hào Kiệt Mất Ðao Rồi Ðể Lại
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 08 : Nghe Lén Chuyện Anh Hùng Chột Dạ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 09 : Không Hiểu Lòng Người Nên Mắc Bẫy
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 10 : Chàng Tuổi Trẻ Vốn Dòng Hào Kiệt
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 11 : Hồ Phỉ Ðánh Té Thương Lão Thái
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 12 : Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 13 : Kiếm Anh Mắc Bẫy Bị Tiêu Thương
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 14 : Triệu Bán Sơn Thanh Toán Môn Hộ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 15 : Mến Tài Hào Kiệt Chỉ Ðiểm Võ Công
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 16 : Lơ Lững Trên Không Mượn Sức Người
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 17 : Tiểu Hồ Phỉ Giải Cứu Quần Hùng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 17 : Vương Thị Huynh Ðệ Toan Giết Hồ Phỉ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 19 : Triệu Bán Sơn Từ Biệt Hồ Lang
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 20 : Nghe Thãm Kịch Anh Hùng Nóng Tiết
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 21 : Hồ Lang Ðại Náo Ðiển Ðương Phố
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 22 : Sát Quan Ẩu Lại Bạt Phụng Mao
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 23 : Trong Tổ Miếu Hồ Lang Ðả Bại Thiên Nam
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 24 : Hồ Lang Dò La Tin Phụng Lão
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 25 : Lựa Chọn Chưởng Môn Phái Vi Ðà
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 26 : Viên Tử Y Ðả Bại Tam Ðồ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 27 : Tỷ Mai Hoa Tử Y Thủ Thắng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 28 : Viên Tử Y Tỹ Kiếm Với Lam Tần
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 29 : Phải Chăng Các hạ Là Tiểu Nê Thu ?
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 30 : Cuộc Chiến Ðấu Trên ngọn Cột Buồm
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 31 : Toà Cổ Miếu Dưới Trận Mưa Rào
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 32 : Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm trán
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 33 : Trong Khám Thờ Lưu Gia Lánh Nạn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 34 : Giúp Lưu Lão Hồ Lang Dùng Kế Hoãn Binh
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 35 : Bị Ám Toán Miêu Gia Ðui Mắt
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 36 : Ðiền Quy Nông Ám Hại Miêu Gia
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 37 : Lên Ðộng Ðình Hồ Kiếm Dược Vương
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 38 : Thương Cô Thôn Nữ Tưới Hoa Dùm
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 39 : Bầy Lang Sói Phá Hoại Vườn Hoa
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 40 : Màn Kịch Rùng Rợn trong Rừng Khuya
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 41 : Tiểu Anh Hùng Phục Tài Thiếu Nữ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 42 : Dược Vương Trang Thiết Tượng Trả Thù
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 43 : Bọn Cường Ðồ Uy Hiếp Miêu Nhân Phượng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 44 : Hồ Phỉ Ðại Chiến Ðiền Quy Nông
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 45 : Trình Linh Tố Trị Thương Miêu Nhân Phượng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 46 : Phiền Lòng Mà Chẳng Muốn Dời Chẳng Muốn Rời Tay
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 47 : Hai Người Giao Kết Nghĩa Chi Lan
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 48 : Hồ Thiếu Gia Trổ Tài Ðoạt Ðáng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 49 : Hồ Công Tử Trả Kiếm Lui Binh
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 50 : Ðã Thề Nguyền Hoạn Nạn Chẳng Chia Lìa
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 51 : Những Mối Dư Tình Tại Thương Gia Bảo
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 52 : Trả Thù Chồng Hạ Sát Thương Công Tử
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 53 : Ngựa Về Chủ Cũ , Phụng Tặng Hiệp Nữ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 54 : Vào Tửu Lâu Gặp Lại Quần Hùng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 55 : Giữa Tiệc Vui , Thiên Nam Xuất Hiện
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 56 : Viên Tử Y Lại Ðoạt Chưởng Môn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 57 : Viên Tử Y Ðả Bại Quần Hào
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 58 : Viên Tử Y Tường Thuật Chuyện Xưa
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 59 : Phúc Khang An Ám Toán Hồ Lang
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 60 : Bọn Thâm Ðộc Bắt Con Giết Mẹ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 61 : Tây Nhạc Hoa Quyền Lựa Chọn Chưởng Môn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 62 : Hồ Phỉ Lên Ðài Ðoạt Chưởng Môn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 63 : Cơ Hiểu Phong Kết Giao Hồ Phỉ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 64 : Hồ Lang Mạo Hiểm Ðoạt Hài Nhi
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 64 : Trong Tửu Quán Hồ Phỉ Gặp Người Quen
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 66 : Trình Linh Tố Lắm Mưu Nhiều Kế
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 67 : Dùng Ngự Bôi Ðánh Bẫy Quần Hùng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 68 : Cuộc Tranh Giành Bốn Chiếc Ngọc Bôi
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 69 : Anh Em Nghê Thị Ðoạt Hài Nhi
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 70 : Văn Túy Ông Sợ Quỷ Chết Người
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 71 : Thang Bái Mưu Cao Ðoạt Ngự Bôi
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 72 : Ðiền Quy Nông Ðại Chiến Ðồng Hoài Ðạo
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 73 : Ðiền Qui Nông Ðả Bại Quần Hùng
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 74 : Vô Ảnh Ngân Châm Cực Kỳ Hiểm Ðộc
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 75 : Hồ Lang Chém Gãy Thục Ðồng Côn
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 76 : Viên Tử Vu Hãm Thang Bái
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 77 : Trình Linh Tố Diệu Kế Thoát Hang Hùm
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 78 : Người Ðâu Giống Hệt Phúc Khang An
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 79 : Hồ Phỉ Ðả Bại Thập Bát Cao Thủ
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 80 : Trình Linh Tố Gặp Ðộc Thủ Thần Kiêu
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 81 : Thử Chất Ðộc Vào Tay Ðệ Tử
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 82 : Trình Linh Tố Xả Thân Cứu Nghĩa Huynh
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 83 : Trên Phần Mộ , Nam Lan Xuất Hiện
Phi Hồ Ngoại Truyện - Hồi 84(hết) : Hồ Thiếu Gia Bị Ðịch Bao Vây