Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 1 : Cái túi giết người
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 10 : Mười tám năm oán cũ
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 11 : Cứu tinh từ cõi ngoại
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 12 : Cùng chung một nỗi đoạn trường
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 13 : Họa gởi tai bay
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 14 : Có miệng khôn lời
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 15 : Tình sâu nghĩa nặng
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 16 : Giả nhân giả nghĩa
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 17 : Đen bạc lòng người
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 18 : Dù chết chẳng sờn
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 19 : Gieo độc gặp độc
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 2 : Phong trần kỳ sĩ
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 20 : Tình này xin đợi thành ký ức
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 21 : Lòng dạ đàn bà
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 22 : Lừa cọp vào tròng
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 23 : Thực hành mưu định
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 24 : Thiếu Lâm nổi sóng
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 25 : Phơi trần tội ác
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 26 : Kiếm vô tình nhưng người đa tình
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 3 : Báu vật động lòng tham
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 4 : Sắc đẹp loạn lòng người
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 5 : Đêm trong gió tuyết
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 6 : Trong quán rượu gặp cứu tinh
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 7 : Di tích cố nhân
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 8 : Bỏ qua chuyện cũ
Tiểu Lý Phi Đao - Hồi 9 : Nơi nào chẳng gặp nhau