Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 1 : Tây hồ khán mai vũ Sơn thượng bi cố sự
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 10 : Lã Lương sơn thượng thu linh quảUyên đê Hằng Nga tái đắc tình
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 11 : Tú sĩ mưu thâm phùng từ nạn Thừ vương tái xuất khiếp quần hùng
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 13 : Chiết Giang nhất khứ tầm sinh lộ Hàng Châu hỏa khởi chiếu thanh vân
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 16 : Kinh đô tầm dược phù Minh đế Tây địa hòa duyên tứ mỹ nhân
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 17 : Phế võ nhàn cư phùng kiếm phổXuân khai nhị độ tái dương uy
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 18 : Điệu hổ ly sơn chân diệu kế Quần ma thảm tử vị hư danh
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 2 : Nam Xương tình võng vì công tử Động Đình ba thượng diệt kình ngư
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 3 : Công tử tầm tôn giả Song nữ truy tình lang
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 5 : Đông Môn bạt kiếm nhân ma tử Phân thi ác đạo thị Tây Môn
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 6 : Nam Bình song nữ hoan tương ngộ Đệ huynh tương kiến bất tương tri
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 7 : Ngũ hành thi kế thu thiên hạ Lưu tặc tranh phong ngộ khắc tinh
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 8 : Trượng nghĩa cứu Hoa Đà Thần công thu ngốc tử
Trang Tử Tam Kiếm - Hồi 9 : Lão sơn hí Toàn Chân Sơn Tây giới hôn ước